Позиційні документи – Генеральна Асамблея Національної Молодіжної Ради України. Position papers – General Assembly of the National Youth Council of Ukraine

 

3-4 лютого, Генеральна Асамблея Національної Молодіжної Ради України прийняла позиційні документи — голос молоді про розвиток України!

Молодіжні лідери із усіх регіонів України, представники понад 80-ти молодіжних організацій зібралися в Києві обговорити актуальні питання та сформувати свою позицію для держави та суспільства з приводу розвитку молодіжної політики в Україні! Також, НМРУ є членом Європейського Молодіжного Форуму. Вілле Майяма – Член Ради ЄМФ, завітав для дискусії на тему інтеграції України у Європейську спільноту у сфері молодіжної політики. Лідери Національних молодіжних рад Німеччини – Лізі Майер (Голова Ради), Польщі – Адам Смуга (Член Ради), Білорусі – Алесь Крот (Голова Ради), Австрії – Дерай Аль Нуаімі (Співголова), поділились досвідом роботи в своїх країнах та обговорили перспективи України у співпраці та євроінтеграції. Заступник Міністерства молоді та спорту України – Олександр Ярема прийняв участь і представник виконавчої гілки влади, а саме. Представники ОБСЄ, U-Report (UNICEF), DOBRE, працювали в робочих групах та презентували свою роботу в Україні, яка може бути цікава молодіжним організаціям, задля подальшої спільної роботи.

3-го лютого Голова та Члени Ради НМРУ презентували результати роботи за 2017 рік, Відокремлені Підрозділи НМРУ представили свої досягнення, молодіжні громадські організації проекти 2017-го року та пріоритети на 2018 рік. Також, було дообрано 2 нових Члени Ради НМРУ: Олена Біланіна, Святослав Линдюк та 1 Член КРК:Петрухан-Щербакова Людмила
Керівництво НМРУ представило та обговорило з усіма учасниками плани на 2018 рік, затвердило їх в демократичний спосіб.

Під час панельної дискусії, на якій були представники Європейського молодіжного форуму, Мінмолодьспорту, Євродеск, НМРУ обговорювали міжнародні можливості для молоді. А саме, роботу Євродеск в Україні, інформаційного майданчика про більше ніж 300 різних програм і можливостей для молоді. Крім того, ОБСЄ  презентували власні молодіжні проекти. Дякуємо партнерам за діалог та цікаві ідеї.

Молодіжні представники, працюючи в групах, розробили позиційні документи: “Громадянська освіта”,  “Молодіжна політика в Україні в умовах децентралізації”, “Інклюзивна Україна”,  “Якісна інтернатура для студентів-медиків України”,  “Місто, дружнє до дітей та молоді”.

Вечір 3 лютого завершився неформальним спілкуванням та святкуванням 3-х років діяльності НМРУ!

Другий день Генеральної Асамблеї стартував зі жвавої дискусії щодо адвокаціі та лобіювання інтересів молоді в співпраці з політичними молодіжними організаціями.

Вперше, діалог політичних та неполітичних молодіжних організацій розпочався в цивілізований європейський спосіб. У панельній дискусії взяли участь Народний Депутат, Голова Молодіжного Крила “Об’єднання Самопомочі” – Олена Сотник та Заступник Голови Солідарної Молоді – Андрій Гливка, Член Ради МолодьДА —  Ігор Дубровський. Також представники Національних молодіжних рад Польщі, Німеччини та Австрії, поділились досвідом співпраці із політичними молодіжними організаціями.

Це стало гарним початком для важкого рішення, надати право політичним молодіжним організаціям приєднатись до НМРУ рівноправно, після палкої дискусії було затверджено створення 3-ї палати НМРУ для політичних молодіжних організацій. Нагадуємо, що перша палата включає загальноукраїнські молодіжні організації, а друга – об’єднує Відокремлені Підрозділи спілки, що об’єднують регіональні та місцеві молодіжні ГО.

 

 

Позиційні документи прийняті на ГА НМРУ:

Громадянська освіта- ГА НМРУ 2018

Молодіжна політика в Україні в умовах децентралізації – ГА НМРУ 2018

Інклюзивна Україна – ГА НМРУ 2018

_Якісна інтернатура для студентів медиків України_ – ГА НМРУ 2018

Місто, дружнє до молоді – ГА НМРУ 2018

On February 3-4, the General Assembly of the National Youth Council of Ukraine adopted position papers – the voice of young people about the development of Ukraine!

Youth leaders from all regions of Ukraine, representatives of more than 80 youth organizations gathered in Kyiv to discuss important issues and form their position for the state and society on the topics of development of youth policy in Ukraine! Also, NYCUkraine is a member of the European Youth Forum. Ville Majamaa – Board Member of the YFJ, came to the GA to discuss the topic of integration of Ukraine into the European community in the field of youth policy. National Youth Council of Germany – Lisa Meier (Chairperson), NYC Poland – Adam Smuga (Member of the Board), NYC Belarus – Ales Krot (Chairman), NYC Austria – Derai Al Nuaimi (Chairman) came to the GA of NYCUkraine to share experience in their countries and discuss prospects of Ukraine for the future cooperation and European integration. Representative of the executive government, Deputy Minister of Youth and Sports of Ukraine, Oleksandr Yarema took part in the panel discussions. Representatives of the OSCE, U-Report (UNICEF), DOBRE participated in discussions and presented their work in Ukraine, which could be useful for youth organizations in their work.
On February 3, the Chairman and members of the Board of the NYCUkraine presented the results of work of NYCUkraine, the branches of NYCUkraine presented their work, youth NGOs presented their projects 2017 and priorities for 2018.Also, 2 new members of the NYCUkraine were elected: Olena Bilanina, Svyatoslav Lyndyuk and 1 Member of the CRC: Lyudmyla Petrukhan-Shcherbakova.
NYCUkraine presented and discussed with all the participants of the GA the plans for 2018, approved them in a democratic way.
Representatives of the European Youth Forum, Ministry of Youth and Sports of Ukraine, Eurodeask, NYCUkraine discussed international opportunities for youth. Namely, the work of Eurodesk in Ukraine, an information platform on more than 300 different programs and opportunities for young people. In addition, the OSCE presented its own youth projects. Thank you to the partners for the dialogue and interesting ideas.
The youth representatives developed the position papers while working in the groups: “Civic Education”, “Youth Policy in Ukraine in Conditions of Decentralization”, “Inclusive Ukraine”, “Qualitative Internship for Medical Students of Ukraine”, “Youth and Children Friendly City”.
On the 3d of February there was celebration of  3 years of work of NYCUkraine since the establishment.
The second day of the General Assembly began with a lively discussion on advocacy and lobbying of youth issues together with political youth organizations.
Political and non-political youth organizations began a dialogue in a civilized European way. MP, Head of the Youth Wing of Samopomich – Olena Sotnyk and Deputy Head of Solidarna Molod – Andriy Glyvka, Board member of Youth of Democratic Alliance – Ihor Dubrovskyi  actively participated in panel discussion together with Representatives of the National Youth Councils of Poland, Germany and Austria that also shared their experience of working with political youth organizations in their countries.
It became a good start for a difficult decision, to give political youth organizations the right to join NYCUkraine equally and to create the 3rd Chamber in the NYCUkraine for Political Youth Organizations that was approved by the GA of NYCUkraine. We remind that the first chamber of NYCUkraine consists of representatives of All-Ukrainian youth organizations and the second unites the Branches of NYCUkraine that consist of regional and local youth NGOs.

 

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення