Всеукраїнський проект “Місто, дружнє до дітей та молоді”. All-Ukrainian project “Child and Youth Friendly City”

2 березня розпочалась активна робота над запуском всеукраїнського проекту “Місто, дружнє до дітей та молоді”, імплементаторами якого є UNICEF UkraineМіністерство соціальної політики УкраїниМінрегіонМiнiстерство молоді та спорту УкраїниАсоціація міст УкраїниАсоціація об’єднаних територіальних громад.
Дана робоча зустріч відбулася у партнерстві з ДРА за підтримки Auswärtiges Amt.

Всеукраїнський проект «Місто, дружнє до дітей та молоді» покликаний саме для того, щоб пройти шлях аналізу стану розвитку дитячої та молодіжної політик в муніципалітеті, розробити план дій та імплементації їх за участю дітей та молоді, задля розвитку дружніх до дітей та молоді політик. Ми зможемо разом навчати та розширювати можливості молодіжних лідерів, організацій, просторів, модерувати, аналізувати ситуацію та потреби молоді, забезпечивши високий рівень участі молоді та дітей у процесах прийняття рішень на місцевому рівні.

Молодіжні лідери з різних областей України мали змогу почути презентацію запланованого проекту “Місто, дружнє до дітей та молоді” від UNICEF Ukraine в Україні Artur Ayvazov , який структуровано розповів про кроки імплементації проекту в Україні та мету реалізації проекту, зазначивши 3 основних стейкхолдерів: муніципалітет, громадськість, місцевий бізнес. Від взаємодії цих 3 основних компонентів і буде залежати розвиток міста для здобуття визнання “Місто, дружнє до дітей та молоді”

Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew, в особі пана Данієль Лісснер , висловило свою підтримку імплементації даного проекту в Україні, а також розвитку більш тісної співпраці між молоддю Німеччини та України, обміну найкращими практикам та розробці молодіжних проектів між двома країнами.

Відбулась також презентація наших партнерів U-Report Ukraine, під час якої
Yevheniia Nesterenko поділилися з учасниками успіхами своєї з колегами роботи та заходами, що плануються найближчим часом та останніми результатами опитувань. Так, зокрема, трьома найефективнішими формами участі молоді у діяльності громи є молодіжні проекти (48%) ; створення молодіжних організацій (39,8%); участь у розробці стратегій розвитку громади (31,%), а також, що можливість долучення до позитивних змін в суспільстві найбільше мотивує молодь займатися волонтерством.
Одне з наступних опитувань стосуватиметься “Міста, дружного до дітей та молоді”.

Andriy Kolobov розповів про діяльність та структуру Національної молодіжної ради України та роль НМРУ в розробці та імплементації молодіжного компоненту проекту “Місто, дружнє до дітей та молоді”.

Також, учасники мали змогу дізнатися більше про Національну молодіжну раду, поспілкуватися з Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба Nikolai Kuleba, який поділився своїм досвідом в сфері прав дитини та висловив свою підтримку імплементації даного проекту та розвитку тематики прав дитини в Україні.

Учасники з різних областей України поділилися досвідом імплементації своїх проектів, а також почали жваву дискусію з приводу 5 напрямків, на яких будуть базуватися Плани розвитку міст, а саме: Право на дитинство, Право на безпеку, Право на повагу та відповідне (рівноправне) ставлення, Право бути почутими, Право на здоров´я, освіту та соціальний захист.

Зміни починаються вже сьогодні. Долучайся до проекту “Місто, дружнє до дітей та молоді” та будуй місто, в якому комфортно та безпечно жити для молоді та дітей!

Завтрашній день обіцяє бути не менш насиченим. Слідкуйте за нашими новинами та долучайтеся до імплементації проекту. Спільними зусиллями ми зможемо досягти позитивних зрушень!

On March 2, active work began to launch the All-Ukrainian project “Child and Youth Friendly City”, implemented by UNICEF Ukraine, National Youth Council of Ukraine, the Ministry of Social Policy of Ukraine, the Ministry of Regional Development of Ukraine, the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, the Association of Ukrainian Cities, the Association of United Territorial Communities.
This working meeting was held in partnership with DRA with support of the Ministry of international affairs of Germany.

The All-Ukrainian project “Child and Youth Friendly City” is worked out specifically to take the path of analysis of the state of development of children’s and youth policies in the municipality, to develop an action plan and its implementation with participation of children and young people, in order to develop policies, which would be friendly to children and youth. We will be able to teach and expand the capabilities of youth leaders, organizations, spaces, to moderate, analyze the situation and needs of young people together, ensuring a high level of participation of young people and children in decision-making processes at the local level.

Youth leaders from different regions of Ukraine had the opportunity to hear the presentation of the planned project “Child and Youth Friendly City” by UNICEF Ukraine in Ukraine, Artur Ayvazov, who told in structured way about the steps of implementation of the project in Ukraine and the purpose of the project’s implementation, mentioning three main stakeholders: municipality, NGOs, local business. The development of city for the recognition as “City Friendly to Children and Youth” will depend on the interaction of these 3 main components.

The German Embassy in Kyiv, represented by Mr. Daniel Lissner, expressed support for the implementation of this project in Ukraine, as well as the development of closer cooperation between the youth of Germany and Ukraine, the exchange of best practices and the development of youth projects between the two countries.

There was also a presentation of U-Report Ukraine – partners of NYCUkraine, where Yevheniia Nesterenko told the participants about the achievements of U- Report andand activities planned in the nearrest future according to the latest polls. Thus, in particular, three most effective forms of youth participation in the community activity are youth projects (48%); creation of youth organizations (39.8%); participation in the development of community development strategies (31,%), and the possibility of joining the positive changes in society motivate youth to be engaged in volunteering the best.
One of the next polls will be concerning “Child and Youth Friendly City”
Andriy Kolobov told about the activities and structure of the National Youth Council of Ukraine and the role of NYCUkraine in developing and implementing the youth component of the project “Child and Youth Friendly City”

Participants also had the opportunity to learn more about the National Youth Council, to communicate with the Commissioner of the President of Ukraine for Children’s Rights, Mykola Kuleba, who shared his experience in the field of children’s rights and expressed his support for the implementation of this project and the development of children’s rights’ topic in Ukraine.

Participants from different regions of Ukraine shared their experience in implementing projects, and also began a lively discussion concerning 5 areas on which the Action Plan will be based, namely: The Right to Childhood, the Right to Safety, the Right to Respect and the Equitable (Equal) attitude, Right to be heard, Right to health, education and social protection.

Changes begin today. Join the project Commissioner of the President of Ukraine for Children’s Rights and build a city that would be comfortable and safe for lives of young people and children!

Tomorrow will be not less interesting day and discussions. Follow our news and join us in implementation of the project. Together we can achieve positive improvements!

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення