Розробка рекомендацій до Стратегії молодіжної політики 2030 від НМРУ. Development of recommendations for the Strategy of Youth Policy 2030 from NYCUkraine

Протягом триденної стратегічної сесії Національної молодіжної ради України лідери українських молодіжних організацій та профільні експерти працювали над рекомендаціями до Стратегії державної політики в молодіжній сфері 2030 у Києві.

Близько семидесяти учасників, з різних регіонів України, різним досвідом та проблемами працювали за сімома напрямами: участь молоді у процесі прийняття рішень, безпека і екологія, освіта і культурна дипломатія, права молоді та інклюзія, працевлаштування та молодіжне підприємництво, доступ до інформації і мобільність, житло і молодіжна інфраструктура. Визначившись з проблематикою у перший день стратегічної сесії, кожна група перейшла до планування дій, що направлені на їх вирішення.

Найближчими днями напрацювання учасників, що були зроблені в ході стратегічної сесії будуть фіналізовані та оприлюднені для онлайн-коментування, таким чином Національна молодіжна рада України прагне зробити рекомендації до Стратегії 2030 більш репрезентативними та такими, що враховують думку всієї молоді, а не лише членських організацій НМРУ.

Напрацювання пропозицій до Стратегії здійснюється у партнерстві з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках проекту “Розвиток сталих моделей молодіжної участі”, що є частиною програми “Посилення життєстійкості та підвищення громадської активності підлітків і молоді у східній Україні”.

https://www.youtube.com/watch?v=-lf7rRe3P1Q&t=5s[:en]During the three-day strategic session of the National Youth Council of Ukraine in Kyiv, the leaders of Ukrainian youth organizations and field experts together worked on the recommendations for the Strategy of the State Policy on Youth 2030.

About seventy participants from different regions of Ukraine, with distinct experiences and various problems worked together in seven directions: participation in desicion-making processes, security and ecology, education and cultural diplomacy, youth rights and inclusion, employment and youth entrepreneurship, access to information and mobility, housing and youth infrastructure. After identifying the issues on the first day of the strategic session, each group switched to planning actions, which are aimed to resolving them.

On the following days, results of the participants’ work during the Strategic Session will be finalized and posted for the online commentary, thus, the National Council of Ukraine is aimed to make recommendations to Strategy 2030 to be more representative and inclusive for the opinion of all young people, and not just representatives of member organisations of NYCUkraine.

Development of proposals to the Strategy is carried out in partnership with UNICEF with the financial support of the European Union within the framework of the project “Development of stable models of youth participation”, which is the part of the program “Strengthening resilience and enhancing civic engagement of adolescents and young people in Eastern Ukraine”.

 

 

Поділіться своєю знахідкою

Підпишись на новини!

Залиш свій емейл і будеш отримати оновлення